تایید شدن آثار ممکن است بین ۶ تا ۲۴ ساعت، در روز های اداری زمان نیاز داشته باشد.

اشتراک گذاری