سود پیش فرض برای هنرمندان ۱۰ درصد می باشد و هنرمندان می توانند سود خود را از ۱ تا ۱۰۰ درصد برای هر طرح خود، تغییر بدهند.
اشتراک گذاری