شما در صورتی که طرح خود را خرید کنید، قیمت محصولات برای شما با قیمت پایه محاسبه میشود و سود شما در آن لحاظ نمیشود.
به عنوان مثال قیمت پیکسل های شما برای خریداران ۵۰۰۰ تومان می باشد و اگر خود شما بخواهید پیکسل خودتان را خرید کنید، با قیمت پایه این محصول را خرید میکنید، یعنی با قیمت ۴۰۰۰ تومان که سود طراح در آن لحاظ نشده است.

اشتراک گذاری