قیمت محصولات شما نیز دقیقا با قیمت تمامی هنرمندان یکی می باشد.
اگر شما بخواهید طرح خود را خرید کنید، محصول با قیمت پایه محاسبه می شود و اگر کاربران بخواهند طرح شما را خرید کنند، قیمت با احتساب سود هنرمند محاسبه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر شما بر روی پیکسل خود کلیک کنید، قیمت آن را ۴۰۰۰ تومان مشاهده می کنید و کاربران دیگر پیکسل شما را ۵۰۰۰ تومان مشاهده می کنند.

اشتراک گذاری