با دعوت از دوستان خود به ثبت نام و خرید از چاپلی، به آنها ۷۰۰۰ تومان اعتبار، هدیه دهید و شما نیز تا ۷۰۰۰ تومان اعتبار خرید، هدیه بگیرید. برای معرفی دوستانتان می توانید کد معرف خود را در اختیار آنها قرار دهید. نحوه دعوت ۱….