در کنار تبلیغاتی که چاپلی برای فروش آثار انجام میدهد، تبلیغات شخصی می تواند باعث افزایش فروش آثار شما شود. اشخاصی که شما را میشناسند و یا شما را در شبکه های اجتماعی دنبال میکنند، اولین دسته و وفادارترین مشتریان شما می توانند باشند، زیرا…