هنرمندانی که درخواست برداشت وجه از درآمد خود را دارند می توانند ۲ مرحله پایین را انجام دهند و درخواست خود را ثبت کنند. (حداقل مبلغ برای برداشت وجه در حال حاضر ۲۰ هزار تومان می باشد)   ۱. ابتدا اطلاعات مالی خود را در…