قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (کپی رایت) مشاهده این قوانین در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد   فصل یکم- تعاریف ماده ١) از نظر این قانون به هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید…